Wat willen we bereiken:

Betaalbare zorg

 • De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Er komt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO.
 • Meer samenwerking in plaats van concurrentie tussen zorgaanbieders. Bij inkoop van zorg wordt niet geconcurreerd op prijs maar op kwaliteit.

Bereikbare zorg

 • Voorkomen is beter dan genezen. Een preventief beleid is gericht op een gezonde levensstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen mensen.
 • Sociaal-medische centra in de wijken.
 • De sterke punten in de zorg van Purmerend en Beemster worden gecombineerd. Integrale aanpak waarbij bewoners, artsen, wijkverpleegkundigen, sociale werkers, mantelzorgers en vrijwilligers structureel samenwerken.
 • Mensen met complexe multiproblematiek ontvangen de zorg die ze nodig hebben. De Woonplek is van harte welkom.
 • Wachtlijsten in de jeugdhulp zijn niet acceptabel. Kinderen krijgen direct de hulp die zij nodig hebben.
 • Radicaal actieplan om dakloosheid terug te dringen.
 • Mensen in zware financiële nood (en op een minimum leven) moeten ook aanspraak kunnen maken op (financiële) ondersteuning door de gemeente.

Mensen op leeftijd in de samenleving

 • Zorg voor mensen op leeftijd is maatwerk en gaat in samenspraak en overleg met de betrokkene zelf.
 • Eenzaamheid past niet in een solidaire samenleving. Meld- en contactpunten zijn makkelijk te vinden. Elke wijk krijgt een ‘sociale broedplaats’ of buurtcentrum waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om ideeën uit te werken en projecten gezamenlijk op te zetten.
 • Initiatieven van inwoners om eenzaamheid onder mensen op leeftijd tegen te gaan, zijn zeer welkom.

Sociaal onderwijs

 • ​​​​​​​Kinderen op de basisschool moeten beginnen zonder achterstand door goede voor- en vroegschoolse educatie.
 • Brede scholen worden ondersteund waarbij kinderopvang, sportverenigingen, culturele en zorginstellingen samenwerken met scholen.
 • De kwaliteit van het onderwijs garandeert dat elk kind op school het onderwijs krijgt dat het nodig heeft.
 • Scholen worden ondersteund bij het aanbieden van schoolmaaltijden en bij de ouderondersteuning.
 • Bestrijding van laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen.

Veilig thuis

 • ​​​​​​​Vroegtijdige aanpak van kindermishandeling in huiselijke kring is van groot belang. Dit wordt aangepakt door vroegsignalering, intensiveren van het trainingsaanbod voor professionals en intensieve samenwerking met politie, de wijkagent en Veilig Thuis.
 • Extra aandacht voor het tegengaan van seksueel geweld en ondersteuning van kinderen (en ouders) die dit hebben meegemaakt.

Jongerenparticipatie

 • ​​​​​​​Participatie en samenspraak met jongeren, is het uitgangspunt.
 • Invoeren van een jongerenbudget voor jongerenontmoetingsplekken en kansrijke initiatieven van jongeren.

Breed vervolgonderwijs

 • ​​​​​​​Het aanbod van beroepsonderwijs moet aansluiten bij de behoefte van het bedrijfsleven en een betere toegang tot de arbeidsmarkt bieden.
 • Om een aantrekkelijke stad te blijven voor jongeren, moeten er meer mogelijkheden komen voor (hoger) vervolgonderwijs in Purmerend.
 • In overleg met scholen, bedrijven en ondernemers een zo breed mogelijk aanbod aan stageplekken aanbieden, waarbij de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft

Een inclusieve gemeente

 • ​​​​​​​Er is een aparte portefeuille voor het diversiteits-, emancipatie-, en discriminatiebeleid. Gelijkwaardigheid is integraal onderdeel van het beleid, waarbij focus ligt op meedoen.
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld; haar personeelsbestand en de door haar gefinancierde en gesubsidieerde organisaties moet een afspiegeling zijn van de lokale samenleving.
 • Inwoners worden op een neutrale manier aangesproken en benaderd.
 • Institutionele discriminatie bestaat, daarom is het nodig dat de meldingsstructuur voor discriminatie gericht wordt op bewustwording en mediation. De oorzaak ligt niet bij degene die discriminatie ervaart, maar bij degenen die discriminatie bewust of onbewust in stand houden. Daar moet verandering komen.
 • Er is een klankbordgroep discriminatiezaken, waarin belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen de gemeente informeren en adviseren. Meer informatie verstrekken waar discriminatie op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, beperking of op welke grond dan ook wordt ervaren. Zo kan er sneller worden ingegrepen waar nodig.

Een solidaire samenleving

 • ​​​​​​​Een solidaire samenleving is een veilige samenleving voor iedereen.
 • Bij ontwikkelingen in de openbare ruimte extra aandacht voor veiligheid van doelgroepen voor wie veiligheid niet altijd vanzelfsprekend is (o.a. vrouwen en LHBTIQ).
 • Organisaties en inwoners worden ondersteund bij initiatieven tegen racisme en discriminatie en bij een actieve, open en solidaire samenleving. De roze agenda wordt voortgezet en uitgebreid door voorlichting op scholen.
 • Openbare feesten en herdenkingen in onze gemeente zijn inclusief en voor iedereen toegankelijk, waaronder een sinterklaasfeest zonder zwarte piet.

Vluchtelingen zijn welkom

 • ​​​​​​​Vluchtelingen worden bij voorkeur opgevangen in kleinschalige voorzieningen en we vergroten het draagvlak hiervoor.
 • Bij het toewijzen van een verblijfsvergunning krijgt de statushouder zo snel mogelijk woonruimte en integratiebegeleiding.
 • Een ruimhartigere opvang via de VNG voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Heldere uitspraken voor de opvang van kindervluchtelingen, zoals in 2020 al is gedaan door de gemeenteraad van Beemster in de motie ‘500 kinderen’.

Sociale participatie

 • ​​​​​​​De participatiewet wordt vriendelijk uitgevoerd en is niet gericht op fraude, maar op stimuleren van inwoners om te participeren in de samenleving.
 • Het werk bij Werkom wordt meer afgestemd op de talenten van mensen. Werk is werk en dient als dusdanig beloond te worden.
 • Niet streng voor mensen met een uitkering, maar maatwerk bieden en vriendelijk communiceren en aanmoedigen.
 • In samenwerking met het UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties komt er één loket waar iedereen terecht kan met vragen over werk, loopbaan, scholing en begeleiding naar werk en het ontwikkelingsbudget. Dit staat los van een eventuele uitkering, zodat iedereen onafhankelijk wordt behandeld. Werkgevers kunnen ook terecht bij het loket voor advies, bijvoorbeeld over het begeleiden van mensen met een beperking.

Armoede hoort niet thuis in onze samenleving

 • ​​​​​​​Armoedebestrijding en schulddienstverlening waaronder het schuldhulploket worden voortgezet en verbeterd en meer gebruik van de Nationale Schuldhulp Route.
 • Minimaregelingen zijn makkelijk toegankelijk voor inwoners die deze nodig hebben. Deze regelingen dienen een integrale visie te ondersteunen over aan wie en op welke manier er ondersteuning verleend wordt. Waar nodig worden deze regelingen verbeterd. Doelstelling is dat iedereen toegang heeft tot zorg, bijles op school, kunst, cultuur en sport.
 • Aanwezigheid van een gemeentelijke (of regionale) kredietbank, waarbij we bij voorkeur aansluiten bij een al bestaande kredietbank zoals die in Amsterdam.
 • De energietransitie kost geld en raakt iedereen. Er is aandacht en hulp voor de mensen die moeite hebben de energietransitie te betalen (energiearmoede).
 • Kinderen die in armoede opgroeien worden zodanig ondersteund dat voorkomen wordt dat ze later zelf in armoede leven.
 • We omarmen het ideaal van een basisinkomen: dat er een bodem is waar niemand doorheen zakt. Maar we vinden dat dat landelijk moet worden ingevoerd. Lokaal experimenteren kan, maar dan met goede waarborgen: inkomen is niet iets om mee te experimenteren.'