Wat willen we bereiken:

Sociaal wonen

 • De vraag naar kleinere betaalbare woningen is bij nieuwbouwprogramma’s leidend.
 • Bij nieuwbouw minimaal 40 % sociale huurwoningen per project. Verkoop van sociale huurwoningen gebeurt onder voorwaarde dat corporaties voor elke verkochte sociale huurwoning er minimaal één terugbouwen, binnen afzienbare tijd en in dezelfde prijsklasse als de verkochte woning.
 • Er komt onderzoek naar maatregelen om sociale koopwoningen ook sociale koopwoningen te laten blijven. Bijvoorbeeld door grond onder nieuwe goedkope koopwoningen in jaarlijks te innen erfpacht uit te geven.
 • Woonplicht voor zowel nieuwbouw als bestaande woningen om speculatie en vakantieverhuur via platforms als AirBnB tegen te gaan.
 • Meer controle op goede huisvesting voor arbeidsmigranten.

Inclusief wonen

 • ​​​​​​​Bij nieuwbouw rekening houden met levensloopbestendigheid, inclusiviteit, toegankelijkheid en duurzaamheid (zie ook bij bouw).
 • Bestaande woningvoorraad aanpassen aan de veranderende woonbehoefte. Meer bestaande woningen en vrijkomende bedrijfsgebouwen worden omgebouwd tot veilige huizen voor mensen op leeftijd, en meer en kleinere wooneenheden voor alleenstaanden van alle leeftijden.
 • Mensen op leeftijd en mensen met een beperking moeten zolang mogelijk thuis kunnen wonen als ze dat willen. Wooncomplexen met aanbod van zorg, aandacht voor leefbaarheid en sociale betrokkenheid voorzien in die behoefte.
 • Er is een contingent flex-woningen voor tijdelijke huisvesting voor urgent woningzoekenden.
 • Voor (kantoor)panden die voor langere tijd leeg staan worden ombouw tot (tijdelijke) appartementen en/of flex-woningen en/of noodwoningen gestimuleerd.
 • Leegstand kan worden beboet met een leegstandsheffing.
 • Woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties worden gestimuleerd en gefaciliteerd bij het ontwikkelen van innovatieve woonconcepten voor specifieke doelgroepen, zoals wooncollectieven. Er is ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap.