Zaterdag 11 januari ging GroenLinks in een vol bezoekerscentrum De Keyserin in Middenbeemster in gesprek met leden en een groot aantal veehouders over het belang van de natuur. Laura Bromet (lid Tweede Kamer) en Rien Cardol (lid Provinciale Staten Noord-Holland) vertelden over de inzet voor behoud en uitbreiding van de natuur. Bromet vertelde dat door getreuzel van het kabinet er nu grote problemen zijn in het land, onder meer voor de veehouders door de stikstofproblematiek. Zij bepleitte een lange termijnvisie waardoor kringlooplandbouw ook voor veehouders een goed belegde boterham gaat opleveren.

In haar inleiding tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling Purmerend Beemster van GroenLinks vertelde Laura dat ze de politiek is ingegaan om de natuur te willen beschermen. Ze kreeg haar lievelingsportefeuille landbouw en natuur toegewezen en is actief op een flink aantal maatschappelijk belangrijke onderwerpen als stikstof, veenweidegebied, bomen, biodiversiteit, klimaat en agrarisch ondernemerschap.

Laura Bromet benadrukte in antwoord op vragen vanuit de zaal dat de impact van de stikstofproblematiek onder meer voor het kabinet en de coalitiepartijen pas vele maanden na een rechtelijke uitspraak eind maart duidelijk is geworden. De veehouderij is een belangrijke veroorzaker, maar niet de enige: Schiphol, industrie, banken en gemotoriseerd verkeer hebben ook forse invloed op de omvang van de stikstofproblematiek. Het verhaal dat GroenLinks voor halvering van het aantal koeien is legde ze uit: niet elke veehouder mag minder koeien gaan houden, maar de koeien van veehouders die stoppen moeten niet naar andere veehouders overgaan.

Volgens Laura Bromet moet er nog heel veel gebeuren om het stikstofprobleem onder controle te krijgen en duurzame economische ontwikkeling te stimuleren. Zij benadrukte dat GroenLinks bij alle voorstellen altijd rekening houdt met mensen en niemand ‘koud op straat’ laat terecht komen. Laura is het eens met minister Schouten van landbouw die heeft geconcludeerd dat de huidige landbouw in Nederland niet houdbaar is. Nederland produceert veel vlees en voedsel voor de export. Als voorbeeld dat produceren anders en beter kan merkte ze op dat de tuinbouw de laatste decennia een omschakeling naar een meer duurzame economische sector heeft gerealiseerd.

Een veehouder bepleitte met instemming van de zaal voor een juiste diagnose van de oorzaken van de problemen voor de agrarische sector. Dat onderschreef Bromet met de kanttekening dat blind zijn voor milieuvraagstukken een noodzakelijke, verantwoorde aanpak alleen maar moeilijker maakt.

Overigens waren de aanwezigen het er over eens dat het bizar is dat er in Noord-Holland duurzame tomaatjes groeien, maar dat er in de supermarkten duurzame tomaatjes te koop zijn uit andere werelddelen. Ook de consument heeft volgens Bromet invloed op welk voedsel op tafel komt. Daarom is het zoeken naar invloed op de prijs van duurzame producten een belangrijke actie. Bromet merkte ook op dat men in de westerse wereld op te grote (ecologische) voet leeft en concludeerde dat dat niet meer kan.