In de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 13 juni is er gesproken over parkeermaatregelen. de eerste termijn van fractievoorzitter Fred Beijert is hier terug te lezen. 

'Het voorstel is het resultaat van nader onderzoek naar aanleiding van besluitvorming in maart. Een belangrijke constatering is dat er op dit moment eigenlijk voldoende parkeercapaciteit voor auto’s is. Uitgangspunt voor GroenLinks is inzetten op het ontmoedigen van het onnodig gebruik van de heilige koe of auto naar de binnenstad. Dat betekent inzetten op het bevorderen van fietsverkeer en openbaar vervoer, NAAST maatregelen om het autoverkeer fors te beperken. Helaas gaat het voorstel van het college VOORAL over de auto willen blijven faciliteren; aan het einde van het voorstel in het paragraafje Communicatie is er enige aandacht voor het bevorderen van andere mobiliteit. Daarin staat dat de communicatie niet alleen gericht zal zijn op het informeren over parkeerbeleid, ‘maar ook op het stimuleren van alternatieve manieren van vervoer naar de binnenstad.’. Een gemiste kans vindt GroenLinks: prioriteit van de gemeentelijke inzet moet het vergroten van de fietsmobiliteit in de stad zijn: bijvoorbeeld door de verharding van fietspaden te verbeteren en meer ruimte maken voor fietsenstalling. De binnenstad groeit niet als het gaat om oppervlak, wel neemt het aantal woningen er toe; automobiliteit, groeiende automobiliteit blijven faciliteren tast leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad aan en is door de uitstoot van fijnstof ongezond voor de inwoners, wandelaars en fietsers in de binnenstad. Een belangrijk uitgangspunt voor GroenLinks is ook dat parkeren op straat zoveel mogelijk verdwijnt, want daar moeten fietsen kunnen staan en groen komen. Voor de zekerheid: ook fietsers hebben koopkracht, niet alleen bezoekers aan de binnenstad met de auto. Ook daarom wil GroenLinks in gebouwde parkeervoorzieningen ruimte voor fietsen; de inrichting van een nieuwe gebouwde parkeervoorziening moet zo zijn dat snel en makkelijk meer fietsen er een plek kunnen krijgen. GroenLinks kan zich enige uitbreiding van parkeercapaciteit in het stationsgebied voorstellen, maar de ligging is niet optimaal voor bezoekers aan de binnenstad. Het lijkt wel een goede locatie voor werknemers in het stadhuis. GroenLinks kan echter niet instemmen met een nieuwe, extra ontsluiting door het groen van het Cramwinkelplantsoen. GroenLinks wil geen groen inleveren ‘in de buurt van en rondom het stadhuis’ voor optimalisatie parkeergelegenheid met 35 tot 50 parkeerplekken voor heilige koeien. GroenLinks steunt hier de voorkeur van het college ’de aanwezige groenstructuur’ niet te willen aantasten. GroenLinks vindt de verhoging van het uurtarief onvoldoende en vindt het onbegrijpelijk parkeren op zondag en feestdagen gratis te houden. Ook is het onbegrijpelijk dat het parkeren voor werknemers in het stadhuis gratis blijft, terwijl andere werknemers in en bij de binnenstad moeten betalen. Samenvattend: GroenLinks kan niet instemmen met het voorstel van het college.'

Alleen de uitgesproken tekst geldt