Woensdag 4 september werd er in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer gesproken over 8 mogelijke kleinschalige woningbouwlocaties waar in totaal 250 woningen gerealiseerd moeten worden. Lees hieronder de eerste termijn van raadslid Marône Welbergen over dit onderwerp. 

'Allereerst dank aan alle insprekers voor hun bijdrage vanavond. 
GroenLinks begrijpt het spanningsveld als het gaat om nieuwbouwprojecten in een wijk en de insprekers hebben dat spanningsveld vanavond ook duidelijk benoemd. Aan de ene kant is er de leefbaarheid in de buurt. Het is belangrijk dat we als gemeentebestuur goed luisteren naar de argumenten van omwonenden. Er is vanavond door insprekers veel gezegd over de gang van zaken binnen het communicatietraject. Veel insprekers zijn ontevreden. Graag een reactie van de wethouder. 
Daar tegenover staat dat de woningnood in Purmerend hoog is, zo hoog dat de wachttijd voor een sociale huurwoning gemiddeld 11 jaar is, jongeren noodgedwongen tot achter in hun twintigste bij hun ouders blijven inwonen en er in sommige gevallen zelfs schrijnende situaties ontstaan. een overweging die voor GroenLinks zwaar weegt. Permanente sociale huurwoningen zijn hard nodig. Not in my backyard is voor GroenLinks geen argument.  

We zijn blij met de doelstelling van het college om zoveel mogelijk sociale huurwoningen te realiseren en we hopen dan ook dat dit resulteert in meer sociale huurwoningen dan de minimaal 30 procent, maar daar komen we bij een ander agendapunt op terug.  
Een aantal locaties heeft hoge natuurwaarden zoals bijvoorbeeld Westerdraay. In een stad met een woningbouwopgave als die van Purmerend is het vaak lastig om nog natuur te kunnen toevoegen. Daarom vindt GroenLinks het belangrijk dat er zorgvuldig met de natuur die we nog hebben wordt omgegaan en deze behouden blijft. Nu zijn er nog geen onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld het behoud van natuur en de aanwezige flora en fauna, of haalbaarheid betreft de stevigheid van nabije dijken en drassige grond. De vraag van het college is of op deze 8 locaties onderzocht mag worden of er woningbouw mogelijk is. GroenLinks verwacht naast verwerking van de ingebrachte informatie van de omwonenden ook grondige onderzoeken naar de natuurwaarden van elke locatie. En we vragen vooral flexibiliteit van de wethouder om een locatie te laten vervallen of het aantal woningen aan te passen als blijkt dat er knelpunten met de wet natuurbescherming of andere zaken naar voren komen die een woningbouwproject op een locatie lastig of onwenselijk maken.' 

Alleen de gesproken tekst geldt