Vanavond  6 november zijn de algemene beschouwingen van de programmabegroting 2020-2023. Lees verder voor het betoog van fractievoorzitter Fred Beijert. 

ALLEEN DE UITGESPROKEN TEKST GELDT

Algemene beschouwing programma begroting 2020-2023, woensdag 06 november 2019 Geachte aanwezigen in de raadzaal en geachte kijkers,

‘Niet alles kan.’ is de titel van het verslag van het adviescollege stikstofproblematiek, ookwel de commissie Remkes genoemd. Het bevat de oproep vanwege urgentie voortvarend keuzes te maken, besluiten te nemen en deze tot uitvoering te brengen. De titel is vanzelfsprekend breder te trekken: de politiek, OOK de lokale politiek moet duidelijke prioriteiten kiezen en deze zo snel mogelijk uitvoeren. Daarop is inzet van beschikbare capaciteit, creativiteit en budget van het gemeentebestuur meer dan gewenst. Niet alles kan!

Wat lange tijd voor velen gewoon is geweest kan volgens steeds meer mensen en GroenLinks niet meer. Zeker voor de toekomst van volgende generaties op onze planeet en dus ook in Purmerend. Er is zo snel mogelijk ander gedrag noodzakelijk.

Maatschappelijke uitdagingen herkennen en erkennen en in debat bespreken en prioriteren van maatregelen geeft hoop op succesvolle acties. GroenLinks constateert echter dat inhoudelijk debat wordt ontlopen door bijvoorbeeld het melden van het geen behoefte hebben aan het geven van een toelichting op een standpunt en door het ‘plakken’ van etiketten als klimaatgekkies en duurzaamheidsdrammers. Het ontkennen van maatschappelijke en politieke uitdagingen als klimaatverandering en eindigheid van en vervuiling door fossiele brandstoffen is strijdig met wat bijna alle wetenschappers zeggen over deze onderwerpen. Het is belangrijk het debat te houden over wat je lokaal kunt en moet doen, waarbij het gemeentebestuur rekening houdt met de financiële mogelijkheden van en gevolgen voor mensen met een laag inkomen. Als het gaat om woningbouw blijft voor GroenLinks de focus onverminderd gericht op sociale huurwoningen. GroenLinks wil maximale isolatie van woningen en andere gebouwen met de minste isolatie en wil zo snel mogelijk biomassa als bron voor Stadsverwarming verlaten, bijvoorbeeld voor geothermie. De ambities voor duurzaamheid en klimaatadaptatie moeten wat GroenLinks betreft vanwege de urgentie grote prioriteit krijgen. Daarvoor is moed nodig.

Autogebruik moet niet langer vanzelfsprekend zijn. Wat GroenLinks betreft is nagenoeg ongebreidelde gemotoriseerde mobiliteit vanwege ruimtegebruik en aantasting van gezondheid en leefbaarheid ongewenst. Daarom is de uitkomst van de OVconcessie voor busvervoer van groot belang, maar is het stimuleren en bevorderen van fietsverkeer zeker binnen Purmerend van nog groter belang. Parkeren van auto’s maximaal willen blijven faciliteren is ongewenst en de parkeertarieven in Purmerend zijn daarom te laag. Ook gebruikers van heilige kalfjes ofwel fietsen en reizigers openbaar vervoer hebben koopkracht. Het maken van meer principiële keuzen is noodzakelijk, er is politieke moed nodig om snel te handelen.

De stikstofproblematiek is buitengewoon ernstig. Politieke moed is nodig, niet alles kan. Het is volgens GroenLinks onvermijdelijk dat OOK de lokale politiek ingrijpende besluiten moet nemen. GroenLinks geeft daarom prioriteit aan het belang van het Beusebos als bosgebied. Een hotel vangt geen fijnstof af en hoe duurzaam ook, bebouwing in de vorm van een hotel is geen duurzaam omgaan met schaarse, noodzakelijke groene omgeving. Volgend jaar neemt de gemeenteraad met het al dan niet vaststellen van een bestemmingsplan met een hotel een definitief besluit. GroenLinks is van mening dat de gemeenteraad het belang van een onaangetast Beusebos voor iedereen voor altijd boven het belang van de hotelondernemer moet

plaatsen. Een hotel moet niet in het Beusebos, omdat één ondernemer dat wil. De gemeenteraad is de baas en is er voor het algemeen belang. Een belangrijk uitgangspunt voor GroenLinks is dat iedereen in Purmerend zichzelf moet kunnen zijn én mag en kan meedoen aan de samen-leving. Volgens GroenLinks moeten diversiteit en inclusiviteit vanzelfsprekend zijn. GroenLinks is trots op alle Purmerenders en organisaties die zich hiermee bezig houden.

Een steeds grotere groep mensen profiteert niet van de economische en inkomensgroei en heeft het steeds moeilijker mee te doen aan het samen-leven. Dat mag niet! Het gemeentebestuur helpt met armoedebeleid en schuldhulpverlening mensen die het sociaal en financieel moeilijk hebben mee te kunnen blijven doen aan de samen-leving.

De fusie van de huidige gemeenten Beemster en Purmerend is best spannend, maar biedt ook veel kansen: kansen voor een sociale, diverse, inclusieve, klimaatbestendige, duurzame en fijne toekomst samen. Niet alles kan. Het is tijd voor verandering!

Participatie van burgers is van belang voor politieke besluitvorming. GroenLinks bedankt betrokken inwoners en ondernemers voor hun bijdragen aan een socialere en duurzamere toekomst voor iedereen in Purmerend. Dank ook aan de medewerksters en medewerkers van de gemeente voor hun inzet voor de stad.

Overigens is GroenLinks van mening dat het Beusebos moet blijven zoals het is, een bos zonder bebouwing!