Geachte raadsleden en collegeleden, geachte Purmerenders en Beemsterlingen,

Het gemeentebestuur, de lokale democratie moest zich aanpassen aan het coronavirus. Iedereen heeft zijn manier van leven moeten aanpassen en dat blijkt na langere tijd steeds lastiger goed vol te houden. Het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor het economische en culturele leven. De corona-situatie heeft voor grote groepen geleid tot eenzaamheid, verdriet, toenemende onzekerheid over de toekomst, depressiviteit en soms ook - en dat is altijd te vaak - tot huiselijk geweld. We zien ook initiatieven om elkaar door deze rottijd heen te helpen. Leerlingen en studenten hebben hun opleiding niet kunnen volgen zoals dat gewoon was. De mentale gevolgen en toenemende kansenongelijkheid veroorzaakt door de coranaperiode zullen nog lang doorwerken. Meer dan voorheen moet de gemeente investeren in mensen en hun toekomst die niet of heel moeilijk zonder ondersteuning weer redelijk zorgeloos kunnen gaan meedoen aan de samenleving. Iedereen moet kunnen meedoen!

Het gemeentebestuur moet voldoende middelen reserveren, kunnen reserveren om te investeren in beleid voor kwetsbaren in onze gemeente. GroenLinks onderschrijft de insteek van het college te willen blijven investeren in mensen en hun toekomst, ondanks onzekerheid over financiën van de rijksoverheid. Het is schandalig dat de landelijke overheid verantwoordelijkheid voor beleid als jeugdzorg heeft neergelegd bij gemeenten in combinatie met onvoldoende financiële middelen. De situatie is na jaren voor bijna iedereen duidelijk; voor uitvoering van noodzakelijk beleid voor mensen in de knoop is extra geld noodzakelijk. Wachttijden moeten niet vele maanden zijn... In Den Haag is dat kennelijk nog steeds niet bij alle politici duidelijk. Gelukkig lijkt er in Den Haag voortschrijdend inzicht te ontstaan...

GroenLinks wil met prioriteit investeren in crisishulp en hulp aan kwetsbaren in onze gemeente. Ook wil GroenLinks meer inzet op kansengelijkheid, diversiteit en in het algemeen iedereen betrekken bij het samen-leven in de gemeente. Het tegengaan van armoede en van taalachterstand zijn daarom heel belangrijk.

De negatieve verandering van het klimaat door menselijk handelen heeft grote gevolgen voor mensen, dieren en natuur. Ongebreideld gebruik van fossiele brandstoffen moet in hoog tempo snel verminderen en uitkomen op nul. Dat kan door veel meer inzet op duurzaamheid: bijvoorbeeld isolatie, het laten bouwen van energieleverende woningen en het bevorderen van andere mobiliteit als fiets, bus en trein. Dat is goed voor het milieu en goed voor leefbaarheid in de gemeente. Schaarse bouwgrond en de noodzaak van woningbouw betekent voor GroenLinks vooral sociale huurwoningen bouwen en groen toevoegen. Bomen en groen gaan voor GroenLinks voor autoparkeerplaatsen. De ambities op duurzaamheid kunnen hoger en moeten hoger voor een leefbare, klimaatbestendige toekomst.

2021 is een bijzonder jaar als het gaat om de Kadernota en de begroting voor volgend jaar. We zijn in de laatste fase van de komst van de nieuwe gemeente. De huidige gemeentebesturen gaan met respect voor elkaars geschiedenis samen verder met de voorbereiding voor een nieuw gemeentebestuur. Maar ook daarna: samen in debat, samen de gemeente maken, samen de toekomst maken, samen komen we verder. GroenLinks is daarbij voor behoud van het werelderfgoed De Beemster bij de ontwikkeling van de nieuwe gemeente. Knopen tellen gebeurt in de weinig duurzame mode-industrie...

GroenLinks is trots op alle Purmerenders en organisaties die zich inzetten voor een socialere, inclusievere en duurzamere samenleving in huidig en toekomstig Purmerend. Dank aan de medewerksters en medewerkers van de gemeente voor hun inzet voor het gemeentebestuur en voor de stad.

Overigens is GroenLinks van mening dat het Beusebos een bos moet blijven zonder bebouwing en dus ook zonder hotel!