Purmerend een aantrekkelijke stad met veel cultuur!

Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open stad hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten. Kunst verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan.

Maar kunst kan ook bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, schilderles nemen of dansen in een groep.

GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders.

GroenLinks en kunst en cultuur

  1. GroenLinks wil het lokale en regionale potentieel van kunstenaars en creatieve inwoners optimaal benutten om Purmerend bruisender en levendiger te maken. Met een divers aanbod van hoge kwaliteit en voor iedereen.
  2. Omdat door de bezuinigingen van de laatste jaren de Culturele Instellingen zwaar getroffen zijn, betekent dit dat Kunst en Cultuur in de komende periode bespaard moeten blijven van verdere bezuinigingen.
  3. Behoud van de bestaande voorzieningen waarbij we met name het Reuring Festival, P3 en Museum Waterland willen noemen.
  4. Ook het rijke aanbod van amateur kunstbeoefenaars verdient ten volle de ondersteuning van de gemeente.
  5. De gemeente moet het als haar taak zien om het brede Kunst - en Cultuuraanbod dat Purmerend heeft onder de aandacht van de bewoners te brengen.
  6. Samen met bewoners kiezen we voor meer kunst in de openbare ruimte.
  7. Cultuur is voor iedereen: onze gemeente participeert in het Jeugdcultuurfonds dat kinderen uit armere gezinnen in staat stelt om bijvoorbeeld dans-, theater- of muzieklessen te nemen .
  8. Onderwijs kan een belangrijke rol spelen in het in contact brengen van kinderen met kunstuitingen. We moeten er daarom naar streven om Cultuureducatie weer op te nemen in de gemeentelijke begroting.
  9. Purmerend heeft al een sportraad. Wij willen dat er ook een cultuurraad instellen, die de belangen van de culturele sector behartigt.