Huurders voormalige gemeenteflats met stadsverwarming betalen mogelijk te veel vastrecht

GroenLinks in de gemeenteraad van Purmerend vindt het merkwaardig dat huurders in de flats van het voormalig Gemeentelijk Woningbedrijf drie keer vastrecht betalen. Het gaat om de huurflats waarin in de jaren tachtig van de vorige eeuw gasverwarming is vervangen door stadsverwarming. De bewoners van deze sociale huurwoningen kunnen niet anders dan koken op gas en betalen daardoor jaarlijks vaak honderden euro’s vastrecht, naast vastrecht voor stroom en stadsverwarming. Wie een woning huurt waarin tijdens de bouw stadsverwarming is aangelegd betaalt alleen vastrecht voor stadsverwarming en voor stroom. Deze situatie is voor de fractie van GroenLinks aanleiding vragen te stellen aan het college.

De aanleg van Stadsverwarming is in de toen ontwikkelde wijken Purmer-Noord, Gors(-Noord) en Purmer-Zuid vanaf eind jaren zeventig van de vorige eeuw gebeurd. De aansluiting van de waarschijnlijk meer dan drieduizend bestaande huurflats op het stadsverwarmingsnet was bedoeld om de exploitatie van de stadverwarming te verbeteren. GroenLinks wil nu van het college weten wat de overwegingen van de gemeenteraad waren en hoe huurders zijn betrokken bij de omschakeling van verwarming met gas naar stadsverwarming . De fractie wil vooral weten waarom koken op gas in de flats voor de gemeenteraad noodzakelijk bleef en of ook het moeten betalen door de huurders van een derde vastrecht onderwerp van discussie en besluitvorming is geweest. Het vastrecht is een vast bedrag dat geldt voor alle woningen met een aansluiting op het gasnet. Bovendien betalen de bewoners van een voormalige gemeentelijke flat een per m3 naar verhouding hoog vastrecht, omdat het gaat om gas alleen voor koken. De fractie wil dan ook weten hoe het ‘niet-meer-dan-anders principe’ door de toenmalige gemeenteraad is toegepast.

Het Gemeentelijk Woningbedrijf is eerst verzelfstandigd in Woningstichting Wherestad en in 1998 opgegaan in woningcorporatie Intermaris. Het Stadsverwarmingsbedrijf bestaat nu als SVP BV met als enig aandeelhouder de gemeente Purmerend. Het rapport ‘Verkenning bestaande bouw aansluiten op stadsverwarming’ uit 2011 van Agentschap NL – Nationaal Expertisecentrum Warmte  concludeert dat in het algemeen de aanwezigheid van een gasaansluiting in een bestaande woning een belemmering is om over te gaan op stadsverwarming.

Hier de link naar het rapport https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Verkenning%20bestaande%20bouw%20aansluiten%20op%20stadsverwarming.pdf

GroenLinks heeft vandaag schriftelijke raadsvragen (Artikel 41 vragen) gesteld aan het college van B&W.

De vragen die GroenLinks heeft gesteld zijn:

Onderwerp:

Extra vastrecht vanwege aansluiting bestaande gestapelde woningen op Stadsverwarming

Inleiding:

Stadsverwarming is vanaf eind jaren zeventig van de vorige eeuw aangelegd in Purmerend. Gestart in de nieuw te bouwen wijken Purmer-Noord, De Gors(-Noord) en Purmer-Zuid. Onderdeel van de groei van het aantal aansluitingen was het aansluiten op Stadsverwarming van bestaande gestapelde woningen van het Gemeenterlijk Woningbedrijf  (later Woningstichting Wherestad), inmiddels opgegaan in woningcorporatie Intermaris. In nieuwbouw met stadsverwarming gebeurde koken op elektra want een gasleiding ontbrak. De bestaande flatwoningen behielden gas om te koken, voortaan leverde Stadsverwarming warmte en warm water. Deze woningen waren en zijn nu nog vooral sociale huurwoningen.

Onlangs constateerde GroenLinks dat nieuwbouwwoningen die direct op Stadsverwarming zijn aangesloten twee energieleveranciers hebben en de later aangesloten flatwoningen van het Woningbedrijf nu (nog steeds) drie energieleveranciers hebben. Dit betekent dat de betreffende huurders drie in plaats van twee keer vastrecht betalen aan energieleveranciers door een situatie waar ze niet zelf voor hebben gekozen. Het gaat per huishouden vaak om honderden euro’s vastrecht voor gaslevering om te koken.

In het Eindrapport ‘Verkenning bestaande bouw aansluiten op stadsverwarming’ (september 2011) opgesteld in opdracht van Agentschap NL – Nationaal Expertisecentrum Warmte staat (bladzijde 38) als aanbeveling  ‘Corrigeren van vastrecht stadsverwarming wanneer er nog gas voor geiser of koken wordt geleverd, zodat dubbel vastrecht wordt vermeden.’ Dit, omdat het onderzoek aangeeft dat een bestaande gasaansluiting vanwege het extra vastrecht een belemmering is voor het aansluiten van een bestaande woning op Stadsverwarming.

GroenLinks heeft de volgende vragen:

1) wat was of waren de overwegingen om de bestaande flatwoningen aan te sluiten op warmte en warm water van Stadsverwarming zonder het ook vervangen van koken op gas? Aub bij de beantwoording kopieën van het raadsvoorstel en de verslagen van de betreffende vergaderingen van college en gemeenteraad voegen.

2) is tijdens de voorbereidingen op de besluitvorming de keuze tussen koken op gas en koken op elektra aan de orde geweest?

3) was instemming van de huurders of vertegenwoordiging van de huurders voor de omschakeling naar warmte en warm water van Stadsverwarming noodzakelijk?

4) door wie en wanneer zijn de huurders geïnformeerd over (de gevolgen van) de overgang naar warmte en warm water met handhaving van gas voor koken? Aub kopieën van de schriftelijke communicatiemiddelen (zoals brief, persbericht, advertentie) bij de beantwoording voegen.

5) door wie en wanneer zijn de huurders geïnformeerd over het moeten blijven betalen van vastrecht aan de gasleverancier?

6) hoeveel adressen van het voormalig Gemeentelijk Woningbedrijf zijn omgebouwd naar Stadsverwarming met handhaving van koken op gas? Wanneer is de eerste en wanneer is de laatste bestaande woning van het Gemeentelijk Woningbedrijf aangesloten?
 
7) hebben landelijke of gemeentelijke milieudoelstellingen een rol gespeeld in de overgang van gasgestookte verwarming naar warmte en warm water via Stadsverwarming?

8) op welke wijze is het ‘niet-meer-dan-anders principe’ door de toenmalige gemeenteraad toegepast bij de aansluiting van Stadsverwarming op de bestaande woningen?

 9) is het college met GroenLinks van mening dat het betalen van extra vastrecht (voor gas, jaarlijks vaak honderden euro’s per woning) in de later op Stadsverwarming aangesloten woningen onjuist is?

Het college hoort in principe de gestelde vragen binnen drie weken te antwoorden.