Betaalbare woningen voor iedereen.

In Purmerend wordt nu flink gebouwd, er is een nieuwe woonvisie, ook over hoogbouw is discussie. Maar het tempo moet omhoog. Al te lang zijn er te veel inwoners van onze stad die onvoldoende mogelijkheden hebben om een passend dak boven hun hoofd te vinden. Het vinden van een betaalbare woning is op dit moment een van de grootste problemen in de hele Randstad , ook in Purmerend.

Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen. In iedere wijk. GroenLinks wil harde afspraken met woningbouwcorporaties zodat zij voldoende sociale woningen bouwen. Óók voor ouderen en voor mensen met een beperking, die een aangepaste woning nodig hebben. Woningbouwcorporaties en zorgverleners trekken hierin gezamenlijk op. Aanpasbaar bouwen volgens WoonKeur geldt ook voor de particuliere sector.

Met projectontwikkelaars maken we afspraken over de bouw van voldoende huurwoningen voor mensen met een middeninkomen én over betaalbare koopwoningen. Wij willen voorkomen dat er straks alleen nog wijken zijn voor hoge en voor lage inkomens. Verder willen we energiezuinige woningen bouwen. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee van de bewoners, maar ook voor het klimaat.

Kleine ondernemers zijn heel belangrijk, voor de werkgelegenheid en voor de leefbaarheid van onze gemeenten. Als winkelruimtes of kantoorgebouwen leegstaan, bieden we daar onderdak aan creatieve ondernemers, kunstenaars en startups. Zo voorkomen we verloedering.  

Onze 10 punten over wonen zijn: 

  1. GroenLinks wil een ongedeelde gemeente. Wij willen voldoende sociale woningbouw in alle wijken van Purmerend. Dat doen we onder andere door hiervoor lagere grondprijzen te rekenen en lagere plankosten in rekening te brengen. Wij maken met de woningcorporaties in Purmerend afspraken over de bouw van 1500 sociale huurwoningen tot en met 2025. Wij bieden een lage grondprijs zolang de woningen sociaal verhuurd worden.
  2. GroenLinks wil een gemeente met wijken waar iedereen kan wonen, oud en jong, gezinnen en alleenstaanden, lage en hoge inkomens. Daarom bouwen we duurdere woningen in armere wijken en goedkope woningen in duurdere wijken. In Purmerend willen wij de komende jaren vooral ook kleine en betaalbare woningen bouwen, zowel huur- als koopwoningen. Tot 2025 moeten er 1000 kleine woningen bijkomen.
  3. De komende jaren moeten veel nieuwe woningen gebouwd worden in Purmerend. GroenLinks denkt dat we die woningen binnen de bestaande stad kunnen bouwen. Daarvoor moeten bestaande bedrijfsterrein met veel leegstaande gebouwen, zoals De Koog, opnieuw ontwikkeld worden tot aantrekkelijke woongebieden.  Dat betekent dat er compact gebouwd moet worden. Voor GroenLinks is compact bouwen niet gelijk aan hoogbouw. In en om de binnenstad van Purmerend is geen plaats voor hoogbouw.
  4. Wij gaan alleen akkoord met verkoop van sociale huurwoningen als woningcorporaties de opbrengst investeren in de bouw van nieuwe woningen of het duurzaam maken van bestaande woningen. Verkochte sociale huurwoningen kunnen door de bewoner niet doorverkocht worden maar worden bij vertrek van de bewoner teruggekocht door de betrokken corporatie. Mensen met een hoger inkomen mogen een huurhuis kopen onder dezelfde voorwaarde. GroenLinks is tegen tweedeling in het volkshuisvestingsbeleid in een arme en een rijkere tak
  5. Bij het toewijzen van huurwoningen kiezen we voor de outsiders op de woningmarkt: starters, senioren en mensen met een beperking. Om hun kansen te vergroten reserveren we een deel van het woningaanbod voor deze groepen. GroenLinks kiest ervoor om statushouders urgentie te blijven verlenen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de wachtlijsten niet langer worden voor andere inwoners, zo nodig door extra te bouwen.
  6. Omdat mensen langer thuis blijven wonen is er behoefte aan nieuwe woonvormen die wonen en zorg combineren. Ook hebben mensen in toenemende mate behoefte om zelfstandig te wonen in een kleinschalige setting of met gelijkgestemden  samen te wonen. De gemeente zorgt samen met de woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties voor de realisatie van innovatieve woonconcepten naar de behoefte van specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld senioren, verstandelijk gehandicapten of mensen met psychiatrische problematiek).
  7. Op termijn zal de bestaande woningvoorraad volledig energieneutraal moeten worden: optimaal geïsoleerd en zelf energieleverend, daar waar kan ook voor een elektrische auto of fiets. Met woningcorporaties maken we afspraken om woningen bij renovatie of nieuwbouw zoveel mogelijk energieneutraal te maken. De woningcorporaties zorgen er voor dat in 2020 hun woningen gemiddeld een energielabel B hebben.
  8. De meeste woningen in Purmerend zijn aangesloten op het stadswarmtenet. Het stadswarmtenet ontwikkelt zich tot een CO2 neutrale energieleverancier. Daarmee heeft Purmerend een voorsprong op andere gemeenten bij het realiseren van klimaatdoelen. Toch moeten we in Purmerend ook aan de slag met het beter isoleren van onze woningen. Dan kunnen de woonlasten van bewoners omlaag.
  9. De gemeente stelt grond beschikbaar voor particulieren die zelf groepsgewijs hun duurzame woning willen bouwen, al dan niet met gemeenschappelijke voorzieningen (collectief particulier opdrachtgeverschap). Hiervoor heeft de gemeente een duidelijk aanspreekpunt en durft ze flexibele bestemmingsplannen op te stellen. Dit bouwen-van-onderop leidt tot minder eenheidsworst in de bouw.
  10. De gemeente werkt mee aan herbestemming van leegstaande winkels, kantoren of kerken. Voordat een pand een sloopvergunning krijgt, wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden voor hergebruik.